ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURS

1. Organizatorem Konkursu jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24; 00-054 Warszawa, NIP 7010098352, KRS 0000293511 („Organizator”).

2. Konkurs rozpoczyna się 10 października 2018 roku oraz zakończy w terminie do 30 października 2018 roku.

3. Za udział w Konkursie przewidywane są nagrody, wskazane w rozdziale NAGRODY, które otrzyma każdy Uczestnik, który spełni wszystkie warunki określone w niniejszym Regulaminie oraz znajdzie się w gronie zwycięzców (dalej jako „Nagrody”, „Nagroda”).

4. Organizator Konkursu powoła komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora („Komisja konkursowa”). Do zadań Komisji konkursowej należy stałe czuwanie nad prawidłowym przebiegiem Konkursu, wybór zwycięzców oraz podejmowanie decyzji w kwestiach, w których pojawią się wątpliwości związane z Konkursem, w tym z interpretacją niniejszego Regulaminu.

5. Administratorem danych osobowych przetwarzanych zgodnie z art. 4 ust. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.,w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: RODO) jest Organizator. Dane Uczestników Konkursu, przetwarzane są przez Organizatora na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.

WARUNKI UCZESTNICTWA ORAZ ZASADY KONKURSU

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”), może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, oraz wykonała zadanie konkursowe określone w ust. 3 niniejszego rozdziału („Zadanie konkursowe”).

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich rodzina (krewni lub powinowaci w linii prostej, krewni boczni do czwartego stopnia i powinowaci boczni do drugiego stopnia), jak również osoby pozostające z pracownikami, współpracownikami Organizatora we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Zadanie konkursowe polega na napisaniu przez Uczestnika recenzji aplikacji FitProfit (dostępna bezpłatnie w sklepie Google Play)i przesłaniu jej w terminie do 30 października 2018 roku na adres e-mail: recenzja@vanitystyle.pl. W recenzji mogą znaleźć się opinie / uwagi dotyczące funkcjonalności aplikacji – wszystkich lub wybranych.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu oraz klauzulą informacyjną stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu.

5. Przesłanie Zadania Konkursowego oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie o którym mowa w ust. 3 niniejszego rozdziału z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu informatycznego Uczestnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie lub odebraniem prawa do Nagrody.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Każda z osób biorących udział w Konkursie może przysłać tylko jedno zgłoszenie.

10. Konkurs jest jednoetapowy.

11. Wysyłając Zadanie Konkursowe Uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

12. Brak podania danych osobowych w celu realizacji umowy przystąpienia do udziału w Konkursie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

13. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do przesłanego Zadania konkursowego, które jest przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i jest wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody lub jej rynkowej równowartości.

14. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego Zadania konkursowego przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

a) utrwalania – wytwarzanie i utrwalanie dowolnymi technikami, niezależnie od nośnika, formatu i standardu;

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;

c) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, elektronicznego, przekazu, w tym nadawania, multimedialnego pośrednio, bezpośrednio lub w taki sposób i w takiej formie lub technologii, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) publiczne wykonywania, odtwarzana lub udostępniania w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wykorzystywania zadania konkursowego lub jego dowolnych części do prezentacji, w tym do połączenia, pomieszania, lub przetworzenia z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami;

f) w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa, użyczanie, oddanie do bezpłatnego używania, zbycie, inna wymiana z osobami trzecimi w kraju lub za granicą;

g) wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;

h) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu lub innych technik przekazu danych lub informacji, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

i) sporządzania wersji obcojęzycznych;

j) dowolnego opracowania i przetwarzania zadania konkursowego lub jego części, w tym adaptacji modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami, wykorzystywania zadania konkursowego jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2018.1191 t.j.) przez Organizatora lub osoby trzecie na zlecenie Organizatora lub za jego zgodą;

k) dowolnego wykorzystania w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym BTL, w prasie, Internecie i innych mediach z telewizją włącznie.

15. Uczestnik wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego Zadanie konkursowe było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

NAGRODY

1. Nagroda w konkursie ufundowana przez Organizatora to bon do sieci sklepów Decathlon o wartości 150 zł.

2. Do każdej Nagrody, o której mowa w ust. 1 powyżej Organizator ufunduje Zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto nagrody wymienionej w ust. 1 powyżej. Od łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy, Organizator pobierze kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2018.1509 t.j. z dnia 2018.08.08) w wysokości 10% łącznej wartości nagród przyznanych Zwycięzcy i przekaże tę kwotę na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

3. Zwycięzca Konkursu może otrzymać tylko jedną Nagrodę, o której mowa w ust. 1. niniejszego rozdziału.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania Nagrody na osoby trzecie, chyba że Organizator postanowi inaczej.

5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za przyznaną Nagrodę.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Komisja konkursowa, w terminie do 15 listopada 2018 roku, dokona wyboru dwóch zwycięzców Konkursu.

2. Kryteria oceny, którymi Komisja konkursowa będzie kierować się przy wyborze zwycięzców to: wartość merytoryczna Zadania konkursowego, kreatywność, oryginalność, styl oraz ogólne wrażenie, które wywołuje Zadanie konkursowe. Decyzja Komisji konkursowej jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

3. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej w Konkursie do dnia 15 listopada 2018 roku, drogą elektroniczną, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej w odpowiedzi na nadesłane Zadanie Konkursowe.

4. Zwycięzca zobowiązany jest w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości e-mail informującej o wygranej w Konkursie, przesłać wiadomość zwrotną do Organizatora zawierającą jego dane adresowe do wysyłki Nagrody.

5. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze zwycięzców przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Koszt wysłania przesyłki ponosi Organizator.

6. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą, zgodnie z ust. 9 niniejszego rozdziału lub niespełnienia przez zwycięzcę wymogów podanych w ust. 4 niniejszego rozdziału, zwycięzca traci prawo do Nagrody.

7. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania zwycięzcy Nagrody.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości bądź utrudnienia w odbiorze Nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy Konkursu.

9. Zwycięzca traci prawo do Nagrody, jeśli dwie próby dostarczenia Nagrody za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej na adres: milena.zielinska@vanitystyle.pl Pisemną reklamację należy przesyłać na adres siedziby Organizatora.

2. Pisemna reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Konkurs – Reklamacja’’.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Warszawie przy ul. Jasnej 24 oraz na stronie internetowej: http://fithero.pl/regulamin-konkursu-zrecenzuj-aplikacje-fitprofit/

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@vanitystyle.pl

3. Naruszenie postanowień regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie: http://fithero.pl/regulamin-konkursu-zrecenzuj-aplikacje-fitprofit/

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.10.2018.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO Organizator informuję, że:
 • Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 • Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, z uwagi na prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora, w celu i zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu.
 • Odbiorcami danych osobowych Uczestników będą podmioty świadczące usług pocztowe, kurierskie, rachunkowe.
 • Dane osobowe Uczestników będą przechowywane przez trwania Konkursu oraz przez okres przedawnienia zobowiązań cywilnoprawnych oraz zobowiązań podatkowych;
 • W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych Uczestnik może się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych wyznaczonym przez Administratora w następujący sposób: listownie na adres: ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”, przez e-mail: iod@vanitystyle.pl lub przez formularz kontaktowy pod adresem: vanitystyle.pl/prywatnosc
 1. Uczestnik ma następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
 • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • prawo dostępu do danych
 • prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych
 • prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych
 • prawo żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych
 • prawo do przenoszenia swoich danych osobowych,
 1. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Na podstawie danych osobowych Uczestnika Administrator nie dokonuje profilowania.
 3. Dane osobowe Uczestników nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).
 4. Brak podania danych osobowych uniemożliwia udział w Konkursie.