ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Organizatorem Konkursu jest VanityStyle Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jasna 24; 00-054 Warszawa, NIP 7010098352, KRS 0000293511 („Organizator”).

2. Konkurs rozpocznie się 7 maja 2018 roku oraz zakończy w terminie do 20 maja 2018 roku.

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba fizyczna, pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Uczestnik), która zapoznała się z treścią Regulaminu i zaakceptowała jego postanowienia, zapoznała się z zasadami Konkursu dostępnymi w newsletterze FitProfit&FitSport przesyłanym do subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie.

2. Z udziału w Konkursie wyłączeni są pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz ich rodzina (małżonek, wstępni, zstępni, powinowaci) jak również osoby pozostające z pracownikami, współpracownikami Organizatora we wspólnym gospodarstwie domowym.

3. Warunkiem udziału w Konkursie jest udzielenie odpowiedzi na pytanie wskazane w newsletterze i przesłanie odpowiedzi w terminie do 20 maja 2018 roku na wskazany tam adres mailowy. Newsletter zostanie przesłany do obecnych i nowych subskrybentów, którzy wyrazili zgodę na jego otrzymywanie, w terminie do 8 maja 2018 roku.

4. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu.

5. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, oznacza akceptację wszystkich postanowień Regulaminu Konkursu.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia, które nie dotarły do niego w terminie o którym mowa w ust. 3 z przyczyn od niego niezależnych, m.in. wskutek awarii łączy internetowych czy systemu informatycznego Uczestnika.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych lub danych osoby trzeciej przez Uczestników. Podanie nieprawdziwych danych skutkuje wykluczeniem z udziału w Konkursie lub odebraniem prawa do nagrody.

8. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

9. Każda z osób biorących udział w Konkursie może przysłać tylko jedno zgłoszenie.

10. Konkurs jest jednoetapowy.

ZASADY KONKURSU

1. Spośród wszystkich odpowiedzi Komisja konkursowa wybierze, spośród Uczestników konkursu, zwycięzców, którzy nadeślą prawidłowe odpowiedzi, w liczbie odpowiadającej ilości nagród przewidzianych w Regulaminie. Kryteria oceny, którymi kierować się będzie Komisja konkursowa to kreatywność, oryginalność, styl oraz ogólne wrażenie, które wywołuje zadanie konkursowe. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

2. Nagrody w konkursie ufundowane przez Organizatora będą każdorazowo wskazane w Newsletterze.

3. Przyznanej nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę, ani na ekwiwalent pieniężny.

4. Zwycięzcy Konkursu nie mogą przenieść prawa do otrzymania nagrody na osoby trzecie, chyba że Organizator postanowi inaczej.

OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD

1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie dokonane w terminie do 30 maja 2018 roku i zostanie opublikowane w kolejnym numerze Newslettera.

2. Niezależnie od powyższego, zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail) i, aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 10 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną do Organizatora zawierającą jego dane adresowe.

3. Nagrody zostaną przesłane indywidualnie do każdego ze Zwycięzców przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską. Koszt wysłania przesyłki ponosi Organizator.

4. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą, zgodnie z ust. 7 poniżej lub nie spełnienia wymogów podanych w ust. 2, Zwycięzca traci prawo do nagrody.

5. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych osobowych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania) będzie przyczyną odmowy wydania Uczestnikowi nagrody w przypadku wygranej.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości bądź utrudnienia w odbiorze nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagrodzonego w Konkursie.

7. Zwycięzca traci prawo do nagrody, jeśli dwie próby dostarczenia nagrody za pośrednictwem przesyłki pocztowej lub kurierskiej okażą się nieskuteczne.

8. Nagrodą w konkursie jest zestaw kuponów, zawierający dwa kupony CinemaProfit, umożliwiające wstęp na wybrane seanse kinowe, znajdujące się w ofercie zamieszczonej na stronie: http://www.cinemaprofit.pl/ Wartość jednej nagrody wynosi 33,00 PLN brutto. Ilość nagród przewidzianych przez Organizatora to dwie.

9. Do każdej nagrody, o której mowa powyżej Organizator ufunduje zwycięzcy dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości brutto odpowiedniej nagrody wymienionej w ust.8 powyżej. Od łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy, Organizator pobierze kwotę zryczałtowanego podatku dochodowego (o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, Dz.U.2016.2032 t.j.) w wysokości 10% łącznej wartości nagród przyznanych zwycięzcy i przekaże tę kwotę na właściwy rachunek Urzędu Skarbowego. Nagrody w Konkursie wydane zostaną zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.

10. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego lub rzeczowego w zamian za przyznaną nagrodę.

11. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na  opublikowanie swojego imienia, miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora i w publikacjach wydawniczych Organizatora oraz w innych środkach masowego przekazu, na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.

12. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, (imię, nazwisko, adres zamieszkania) do celów przeprowadzenia Konkursu oraz dla usprawiedliwionych celów administratora danych, mając jednocześnie prawo wglądu do nich, prawo do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia. Dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych na podstawie odrębnych przepisów.

13. Brak podania danych osobowych w celu realizacji umowy przystąpienia do udziału w Konkursie uniemożliwia wzięcie udziału w Konkursie.

14. Uczestnik przesyłając swoje zgłoszenie konkursowe oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone majątkowe oraz osobiste prawa autorskie do przesłanego zadania konkursowego, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z Konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora Nagrody lub jej rynkowej równowartości.

15. Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego zadania konkursowego przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji, a w szczególności w zakresie:

a) utrwalania – wytwarzanie i utrwalanie dowolnymi technikami, niezależnie od nośnika, formatu i standardu;

b) zwielokrotniania jakąkolwiek techniką, w tym dla celów wydawniczych i edytorskich;

c) rozpowszechniania w formie druku, zapisu cyfrowego, elektronicznego, przekazu, w tym nadawania, multimedialnego pośrednio, bezpośrednio lub w taki sposób i w takiej formie lub technologii, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

d) publiczne wykonywania, odtwarzana lub udostępniania w Polsce i poza jej granicami w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

e) wykorzystywania zadania konkursowego lub jego dowolnych części do prezentacji, w tym do połączenia, pomieszania, lub przetworzenia z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami;

f) w zakresie obrotu – wprowadzania do obrotu, wypożyczanie, najem, dzierżawa, użyczanie, oddanie do bezpłatnego używania, zbycie, inna wymiana z osobami trzecimi w kraju lub za granicą;

g) wprowadzania do pamięci komputera lub do sieci multimedialnej, w tym do Internetu;

h) wprowadzania do obrotu przy użyciu Internetu lub innych technik przekazu danych lub informacji, wykorzystujących sieci telekomunikacyjne, informatyczne i bezprzewodowe;

i) sporządzania wersji obcojęzycznych;

j) dowolnego opracowania i przetwarzania zadania konkursowego lub jego części, w tym adaptacji modyfikacji, łączenia, mieszania z innymi materiałami lub utworami, lub ich częściami, wykorzystywania zadania konkursowego jako podstawy lub materiału wyjściowego do tworzenia innych utworów w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2017.880 t.j.) przez Organizatora lub osoby trzecie na zlecenie Organizatora lub za jego zgodą;

k) dowolnego wykorzystania w przekazach informacyjnych, reklamowych i promocyjnych, w tym BTL, w prasie, Internecie i innych mediach z telewizją włącznie.

16. Uczestnik wyraża zgodę, aby zgłoszone przez niego zadanie konkursowe było wykorzystywane stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawane stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

TRYB SKŁADANIA I ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

1. W przypadku zastrzeżeń Uczestników co do zgodności przebiegu Konkursu z niniejszym Regulaminem lub obowiązującym prawem, uczestnicy mogą zgłosić reklamację na piśmie lub w formie elektronicznej na adres: VanityStyle ul. Jasna 24, 00-054 Warszawa. Pisemną reklamację należy przesyłać na adres siedziby Organizatora.

2. Pisemna reklamacja musi być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem ,,Konkurs – Reklamacja’’.

3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w ciągu 30 dni od ich zgłoszenia. Organizator rozpatrzy zgłoszone reklamacje i poinformuje pisemnie zgłaszającego o zajętym stanowisku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin znajduje się do wglądu w siedzibie Organizatora, to jest w Warszawie przy ul. Jasnej 24 oraz na stronie internetowej: http://qlturalni.pl/regulamin-konkursu-napisz-lub-pokaz-cieszysz-sie-przyjscia-wiosny/

2. Wszelkie pytania i uwagi można kierować na oficjalny adres e-mail konkursu: konkurs@vanitystyle.pl

3. Naruszenie postanowień regulaminu Konkursu przez Uczestnika będzie oznaczało jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie.

4. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

5. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji Nagród. Zmieniony Regulamin wchodzi w życie z chwilą jego opublikowania na stronie: http://qlturalni.pl/regulamin-konkursu-napisz-lub-pokaz-cieszysz-sie-przyjscia-wiosny/

6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 7.05..2018.